David Pilbäck

David visste tidigt att hans största intresse i livet var rörelse och dans. Det är i rörelse uppe på golvet som David känner sig som mest fri, det kan vara dansgolvet, i dojon eller på golvet under en workshop.

   David har en fil. kand. i filosofi med en uppsats om Rörelsens och Dansens fenomenologi som du hittar här. Uppsatsen är en fenomenologisk beskrivning av vår levda kropp i fysisk och känslomässig rörelse. Hur skiljer sig upplevelse av att röra sig, röra sig tillsammans med andra, att dansa och att dansa tillsammans med andra. Hur kan vi veta vad andra känner enbart genom att se hur de rör sig? Uppsatsen undersöker begrepp som medrörelse och medkänsla.

   David är även TRE-instruktör, (Tension and Trauma Releasing Exercises) vilket är en kroppsbaserad metod för att framkalla kroppens naturliga skakmekanism som hjälper oss att reglera ner vår stress i nervsystemet. Under 2017-2020 har David gått utbildningen till familjekonstellatör för Charlotte Palmgren genom SIFFOK, Svenska Institutet för Familje- och Organisationskonstellationer.

   Intresset för rörelse och dans väcktes tidigt med många besök på dansbanor under uppväxten. Även långvarig utövning av olika kampkonster som Judo, Aikido och BJJ, Brazilian Jiu Jutsu. Den stora passionen är numera Argentinsk Tango, där han både dansar och arrangerar sociala argentinska tangoevent, länk här. Hans reser även runt lite som dj under namnet DJ Telepatango.  

David om Familjekonstellationer

Några av de saker som inspirerar David med metoden familjekonstellationer är dess förmåga att fånga upp och blottlägga dolda dynamiker i familjesystem och andra system. Metoden är också effektiv för att hitta och “behandla” förövar-introjekt (begrepp hämtat från psykoanalysen som beskriver hur en del av förövaren tas in och blir aktiverat i offret). Även blockade [split-off] trauma-delar av en person kan hittas och ges dessa delar den uppmärksamhet och omvårdnad som behövs kan de mötas och integreras.

   Det är otroligt fascinerande, tycker David, att se hur personer, som blir uppställda att representera någon annan helt kan ändra ansiktsuttryck, rörelsespråk och utstrålning i en handvändning. Metoden har gett mig själv så många nycklar till mig själv, hur tidiga trauman i min ursprungsfamilj har påverkat mig att utveckla vissa överlevnadsstrategier.

Epigenetik och ärvda trauman

“Pain travels through families until someone is ready to feel it”.

Stephi Wagner

   Även insikterna kring hur trans-generationella trauman vandrar genom generationer är otroligt spännande, tycker David. Hur en händelse i en generation innebär epigenetiska förändringar (förändringar av hur gener aktiveras av miljön) och hur dessa genetiska anpassningar ärvs och kommer till uttryck i senare generationer.

Brian G. Dias och Kerry J. Ressler skriver i en artikel 2014 i den vetenskapliga tidskriften Nature Neuroscience om hur möss som luktat på körsbärsblommor samtidigt som de utsätts för en elektrisk stöt går in i chock. Intressant nog går avkommorna i kommande generationer från dessa möss in i chock enbart av lukten av körsbärsblommor, vilket visar på att chocktrauma reaktioner är ärftliga. Du hittar artikeln här: “Parental olfactory experience influences behavior and neural structure in subsequent generations”. Då det tar så lång tid för människor att få barn kommer det dröja innan vi har ett vetenskapligt bevis för dessa epigenetiska förändringar hos människor. Dessutom är det etiskt tveksamt att medvetet utsätta människor för elchocker för vetenskapens skull.

Med tanke på hur nära släkt möss och människor är tyder detta på att personer som inte på något sätt har varit i kontakt med en situation kan utveckla beteenden och strategier för att överleva den ursprungliga situationer. Dessa [överlevnads] strategier leder ofta till kostnader för de påverkade, beteenden som hindrar livskraften och individen att komma till fullt uttryck.

David om sitt sätt att arbete med Familjekonstellationer

Det är klientens önskan som styr konstellationens rörelse och klienten är expert på sitt egen situation. David arbetar inte med bugningar för att visa vördnad för tidigare generationer utan representanters uttryck får komma spontant.

David är övertygad om att radikal inkludering är till gagn för konstellationen vilket betyder att ingen kommer exkluderas som vill komma till tals. David undviker att lägga sig i uppställningar i onödan. Om en person i ringen som håller rummet får en ingivelse och vill komma till tals under en uppställning får även han eller hon göra det. Ett annan viktig del i vårt sätt att arbeta är ett trauma informerat perspektiv, vilket gör att vi undviker stark belysning och höga ljud för att inte reta känsliga nervsystem hos deltagarna.

Vårt arbete på familjekonstellationer:

  • är trauma informerat
  • är klient centrerat
  • innebär radikal inkludering
  • är förankrad i den fenomenologiska metoden

Då David har en bakgrund i rörelse och dans kommer våra workshops att färgas av det. Här ingår medvetandegörande rörelseövningar självständigt, i par och i smågrupper för att grunda och samla deltagarna.