Familjekonstellationer

Familjekonstellationer.se erbjuder systemiska konstellationer till grupper och enskilda deltagare på svenska och engelska, både fysiska konstellationer och uppställningar över videokonferens. Det är du, som deltagare under workshops och sessioner som är fokus för allt vi gör. Det är du som klient, din frågeställning och din önskan som leder arbetet i en familjekonstellation.

Vad är en familjekonstellation?

En familjekonstellation är en systemisk och upplevelsebaserad metod inom självkännedom som hjälper dig med olika problem som påverkar dig i din vardag. Det kan exempelvis vara att du som klient behöver och längtar efter närhet och vill vara modigare i dina relationer men upplever att något hindrar dig att kliva fram och visa dig som du är i familjen eller på arbetet.

Problem, val eller teman som klienter vanligen vill titta på är: sin familj, sina nära relationer, en nyorientering i livet, karriärval eller en önskan om att vara bekvämare i den egna kroppen. Ibland ligger något i vägen för livet och kärleken som blir synligt i uppställningen, det kan vara frusen sorg, ett avgörande livsfaktum som inte har accepterats eller en inre hållning eller föreställning som hindrar flödet av kärlek i livet.

Genom en workshop i familjekonstellationer kan klienten komma till ett nytt önskat läge, med mer inre resurser och en större tillit till livet. Där tidigare händelser inom familj eller släkt inte längre utövar någon större påverkan på klientens liv. Speciellt relationen mellan förälder och barn har visat sig ha stor betydelse.

Varför göra en uppställning?

Vi har en förmåga att bli intrasslade i våra föräldrars liv, vi kan repetera våra föräldrars eller förfäders mönster och livsval utan att egentligen göra detta val av egen fri vilja. Vi kan också känna lojalitet med vissa individer i tidigare generationer i familjen som varit fattiga genom att göra val som gör att vi inte tjänar pengar. Genom detta har vi en omedveten lojalitet med individer i vår familj vilka kan kan stå tvärt emot med våra egna personliga livsmål.

Bakgrund

Metoden familjekonstellationer skapades urprungligen av den katolska prästen Bert Hellinger som under sina åt i Afrika såg vilken plats förfäder hade i Zulu folkets ritualer. Bert lämnade kyrkan och utbildade sig till psykoterapeut med inriktning på familjer. Hellinger underströk att Familjekonstellationer inte är psykoterapi utan en fenomenologisk metod. Du kan läsa mer om fenomenologi här. Under 1980-talet utvecklade han metoden familjekonstellationer. Med tiden har metoden utvecklats och nya metoder har utvecklats, som exempelvis organisationskonstellationer som du kan läsa mer om här.

Målet med en konstellation

Målet med en uppställning är att skapa nya, mer konstruktiva, inre bilder som stödjer dig på din livsresa. Säg att du har en uppväxt präglad av neglekt, otrygghet, missbruk, våld, överdriven religiositet eller hederskultur får det konsekvenser för de inre bilder du har av dina föräldrar i vuxen ålder. När vi bär kritiska, hotfulla eller dränerande inre representationer av våra föräldrar inom oss påverkar dessa vårt livsutrymme på ett genomgripande sätt, dessa bilder tar det energi från det liv vi vill leva här och nu.

Hur går en fysisk konstellation till?

Våra familjekonstellationer går till enligt följande: Under en fysisk gruppsession i familjekonstellationer sitter deltagarna i en ring på stolar, personen med frågan sitter bredvid den systemiska konstellatören som håller i uppställningen. Konstellatören håller ett inledande samtal där ett tydligt mål för arbetet formuleras. Hur kommer den kännas när detta problem är löst? Hur vet man att någon förändring har skett? När ett tydligt mål har formulerats kan också en riktning för konstellationen väljas och vissa deltagarna i gruppen tillfrågas om de kan tänka sig att representera personer eller fenomen i klientens system. Exempelvis klientens mamma, pappa och syskon. Det ska understrykas att det inte är klientens faktiska föräldrar som blir uppställda, utan det är de inre representationerna av sina föräldrar som klienten bär inom sig.

Om deltagaren vill delta och accepterar att vara representant (detta är alltid helt frivilligt) får han eller hon hitta sin plats på golvet och ställa upp sig där, alternativt placerar vår klient upp de olika representanterna på golvet. I början av en uppställning väntar man in representanterna som efter en stund får följa sina impulser och rapportera sina upplevelser. Representanter kan känna olika känslor, ilska, motvilja, rädsla, skuld och ånger, deltagare kan börja gråta, uppleva sig vara fastfrusen i golvet, visa intresse för vissa andra representanter. Ja, hela det mänsliga registret av känslor kan visa sig i familjekonstellationer. Erfarenheten av att vara representant är ger ofta mycket på ett personligt plan för representanten då representanten ofta har en egen historia och egna anor med anknytning till denna roll.

Det ska understrykas att familjekonstellationer inte är terapi även om en uppställning kan ha terapeutiska effekter. Under en konstellation kommer det ofta fram ny information som inte kommit fram under andra typer av inre arbete, som olika former av talterapi, utryckande terapier eller gruppövningar.

Olika typer av konstellationer

Det finns flera andra bra sätt att arbeta systemiskt med konstellationer. Det finns grupp sessioner i workshop format och enskilda sessioner. En av fördelarna med enkilda session är att man kan arbeta med frågor som är för känsliga för att dela i grupp. Vid enskilda sessioner kan dockor användas och då blir hela familjesystemet lättöverskådligt eftersom dockorna får plats på ett bord. Det är även möjligt att arbeta med golvmarkörer som visar i vilken riktning representaten ser. En sådan enkel sak som att ställa sig på den plats där en förälder står på golvet kan ge ett barn insikt i hur det var för en förälder att befinna sig på en specifik plats i familjesystemet. Det har visat sig att det är fullt möjligt att genomföra familjekonstellationer över nätet och deltagarna sitter då framför sin dator eller iPad i sitt hem. Det låter smått magiskt men med bra uppkoppling kan deltagarna till och med sitta i olika länder och representera. Finns tilliten i gruppen kan djupt inre personligt arbete göras digitalt om motivationen och beredvilligheten att påverkas finns hos deltagarna.

Familjekonstellationer är alltid konfidentiellt

En av de viktigaste principen är att allt vårt arbete omfattas av tystnadsplikt, vilket även innefattar alla deltagare på workshops och under sessioner. De fakta som kommer fram i (det digitala) rummet stannar i rummet och förs aldrig vidare. Detta är ett grundkrav för arbetet och måste följas.

Har du frågor om vår verksamhet är du välkommen att fylla i formuläret så återkommer vi inom kort. Idag arbetar vi över Zoom och har löpande uppställningar vissa vardag kvällar 18:00-20:00 svensk tid.